امروز میلگرد

 

شما چه اطلاعاتی از میلگرد، میلگرد آجدار و قیمت میلگرد های موجود در بازار دارید؟ واضح است قیمت میلگرد بر اساس نوع، کیفیت، ابعاد و قطر آن متفاوت خواهد بود. میلگرد مکمل بتن در صنعت ساختمان سازی است و نقش استحکام بخشی به سازه های ساختمانی را برعهده دارد. این امر به دلیل مقاومت و خاصیت چرخشی و کششی میلگرد است که تحت فشار و وارد شدن نیرو خورد نمیشود بلکه نیرو را منتقل کرده و درنتیجه سازه را حفظ می کند. دیگر ویژگی کمک کننده در هماهنگی میلگرد فولادی و بتن نزدیک بودن دمای انبساط این دو است که برای تغییرات دما در شرایط جوی مختلف مهم می باشد. تغییر قیمت های تکانشی میلگرد بر قیمت تمام شده بازار مسکن اثبات شده است.

نام تجاری کالامیلگرد 10 آجدار A3 زاگرس شهرکرد
تولید کننده (برند)زاگرس شهركرد
سایز (طول)10
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 12 آجدار A3 زاگرس شهرکرد
تولید کننده (برند)زاگرس شهركرد
سایز (طول)12
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 14 آجدار A3 زاگرس شهرکرد
تولید کننده (برند)زاگرس شهركرد
سایز (طول)14
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 16 آجدار A3 زاگرس شهرکرد
تولید کننده (برند)زاگرس شهركرد
سایز (طول)16
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 18 آجدار A3 زاگرس شهرکرد
تولید کننده (برند)زاگرس شهركرد
سایز (طول)18
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 20 آجدار A3 زاگرس شهرکرد
تولید کننده (برند)زاگرس شهركرد
سایز (طول)20
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 22 آجدار A3 زاگرس شهرکرد
تولید کننده (برند)زاگرس شهركرد
سایز (طول)22
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 25 آجدار A3 زاگرس شهرکرد
تولید کننده (برند)زاگرس شهركرد
سایز (طول)25
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 28 آجدار A3 فولاد شاهرود
تولید کننده (برند)فولاد شاهرود
سایز (طول)28
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 32 آجدار A3 فولاد شاهرود
تولید کننده (برند)فولاد شاهرود
سایز (طول)32
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 8 آجدار A2 فولاد ظفر بناب
تولید کننده (برند)فولاد ظفر بناب
سایز (طول)8
استانداردA2
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 10 آجدار A2 فولاد ظفر بناب
تولید کننده (برند)فولاد ظفر بناب
سایز (طول)10
استانداردA2
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 16 آجدار A3 فولاد ظفر بناب
تولید کننده (برند)فولاد ظفر بناب
سایز (طول)16
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 18 آجدار A3 فولاد ظفر بناب
تولید کننده (برند)فولاد ظفر بناب
سایز (طول)18
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 20 آجدار A3 فولاد ظفر بناب
تولید کننده (برند)فولاد ظفر بناب
سایز (طول)20
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 22 آجدار A3 فولاد ظفر بناب
تولید کننده (برند)فولاد ظفر بناب
سایز (طول)22
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 25 آجدار A3 فولاد ظفر بناب
تولید کننده (برند)فولاد ظفر بناب
سایز (طول)25
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 28 آجدار A3 فولاد ظفر بناب
تولید کننده (برند)فولاد ظفر بناب
سایز (طول)28
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
[table “67” not found /]
[table “68” not found /]
نام تجاری کالامیلگرد 8 آجدار A2 فولاد شاهین بناب
تولید کننده (برند)فولاد شاهین بناب
سایز (طول)8
استانداردA2
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 8 آجدار A3 فولاد شاهین بناب
تولید کننده (برند)فولاد شاهین بناب
سایز (طول)8
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 10 آجدار A2 فولاد شاهین بناب
تولید کننده (برند)فولاد شاهین بناب
سایز (طول)10
استانداردA2
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 10 آجدار A3 فولاد شاهین بناب
تولید کننده (برند)فولاد شاهین بناب
سایز (طول)10
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 12 آجدار A3 فولاد شاهین بناب
تولید کننده (برند)فولاد شاهین بناب
سایز (طول)12
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 14 آجدار A3 فولاد شاهین بناب
تولید کننده (برند)فولاد شاهین بناب
سایز (طول)14
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 16 آجدار A3 فولاد شاهین بناب
تولید کننده (برند)فولاد شاهین بناب
سایز (طول)16
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 18 آجدار A3 فولاد شاهین بناب
تولید کننده (برند)فولاد شاهین بناب
سایز (طول)18
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 20 آجدار A3 فولاد شاهین بناب
تولید کننده (برند)فولاد شاهین بناب
سایز (طول)20
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 22 آجدار A3 فولاد شاهین بناب
تولید کننده (برند)فولاد شاهین بناب
سایز (طول)22
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 25 آجدار A3 فولاد شاهین بناب
تولید کننده (برند)فولاد شاهین بناب
سایز (طول)25
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 28 آجدار A3 فولاد شاهین بناب
تولید کننده (برند)فولاد شاهین بناب
سایز (طول)28
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 12 آجدار A3 آذربایجان میانه
تولید کننده (برند)آذربایجان میانه
سایز (طول)12
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 14 آجدار A3 آذربایجان میانه
تولید کننده (برند)آذربایجان میانه
سایز (طول)14
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 32 آجدار A3 فولاد شاهین بناب
تولید کننده (برند)فولاد شاهین بناب
سایز (طول)32
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 10 آجدار A3 آذربایجان میانه
تولید کننده (برند)آذربایجان میانه
سایز (طول)10
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 12 آجدار A3 آذربایجان میانه
تولید کننده (برند)آذربایجان میانه
سایز (طول)12
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 20 آجدار A3 آذربایجان میانه
تولید کننده (برند)آذربایجان میانه
سایز (طول)20
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 22 آجدار A3 آذربایجان میانه
تولید کننده (برند)آذربایجان میانه
سایز (طول)22
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 28 آجدار A3 آذربایجان میانه
تولید کننده (برند)آذربایجان میانه
سایز (طول)28
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 28 آجدار A3 آذربایجان میانه
تولید کننده (برند)آذربایجان میانه
سایز (طول)28
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 16 آجدار A3 آذربایجان میانه
تولید کننده (برند)آذربایجان میانه
سایز (طول)16
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 18 آجدار A3 آذربایجان میانه
تولید کننده (برند)آذربایجان میانه
سایز (طول)18
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
[table “56” not found /]
[table “57” not found /]
نام تجاری کالامیلگرد 10 آجدار A3 فولاد ظفر بناب
تولید کننده (برند)فولاد ظفر بناب
سایز (طول)10
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 14 آجدار A3 فولاد ظفر بناب
تولید کننده (برند)فولاد ظفر بناب
سایز (طول)14
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا گیلان
تولید کننده (برند)فولاد آناهیتا گیلان
سایز (طول)25
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا گیلان
تولید کننده (برند)فولاد آناهیتا گیلان
سایز (طول)28
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا گیلان
تولید کننده (برند)فولاد آناهیتا گیلان
سایز (طول)32
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا گیلان
تولید کننده (برند)فولاد آناهیتا گیلان
سایز (طول)16
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا گیلان
تولید کننده (برند)فولاد آناهیتا گیلان
سایز (طول)18
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا گیلان
تولید کننده (برند)فولاد آناهیتا گیلان
سایز (طول)20
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 18 آجدار A3 فولاد راد همدان
تولید کننده (برند)فولاد راد همدان
سایز (طول)18
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 22 آجدار A3 فولاد راد همدان
تولید کننده (برند)فولاد راد همدان
سایز (طول)22
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 8 آجدار A2 فولاد راد همدان
تولید کننده (برند)فولاد راد همدان
سایز (طول)8
استانداردA2
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 10 آجدار A2 فولاد راد همدان
تولید کننده (برند)فولاد راد همدان
سایز (طول)10
استانداردA2
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 12 آجدار A3 فولاد راد همدان
تولید کننده (برند)فولاد راد همدان
سایز (طول)12
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 14 آجدار A3 فولاد راد همدان
تولید کننده (برند)فولاد راد همدان
سایز (طول)14
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 14 آجدار A3 فولاد شاهرود
تولید کننده (برند)فولاد شاهرود
سایز (طول)14
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 16 آجدار A3 فولاد شاهرود
تولید کننده (برند)فولاد شاهرود
سایز (طول)16
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 25 آجدار A3 فولاد راد همدان
تولید کننده (برند)فولاد راد همدان
سایز (طول)25
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 28 آجدار A3 فولاد راد همدان
تولید کننده (برند)فولاد راد همدان
سایز (طول)28
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 32 آجدار A3 فولاد راد همدان
تولید کننده (برند)فولاد راد همدان
سایز (طول)32
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 16 آجدار A3 فولاد راد همدان
تولید کننده (برند)فولاد راد همدان
سایز (طول)16
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 18 آجدار A3 فولاد شاهرود
تولید کننده (برند)فولاد شاهرود
سایز (طول)18
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 20 آجدار A3 فولاد شاهرود
تولید کننده (برند)فولاد شاهرود
سایز (طول)20
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 22 آجدار A3 فولاد شاهرود
تولید کننده (برند)فولاد شاهرود
سایز (طول)22
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 25 آجدار A3 فولاد شاهرود
تولید کننده (برند)فولاد شاهرود
سایز (طول)25
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 10 آجدار A3 فولاد شاهرود
تولید کننده (برند)فولاد شاهرود
سایز (طول)10
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 12 آجدار A3 فولاد شاهرود
تولید کننده (برند)فولاد شاهرود
سایز (طول)12
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا گیلان
تولید کننده (برند)فولاد آناهیتا گیلان
سایز (طول)22
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا گیلان
تولید کننده (برند)فولاد آناهیتا گیلان
سایز (طول)8
استانداردA2
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 10 آجدار A2 آناهیتا گیلان
تولید کننده (برند)فولاد آناهیتا گیلان
سایز (طول)10
استانداردA2
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا گیلان
تولید کننده (برند)فولاد آناهیتا گیلان
سایز (طول)12
استانداردA2
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا گیلان
تولید کننده (برند)فولاد آناهیتا گیلان
سایز (طول)14
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 22 آجدار A3 فولاد نیشابور
تولید کننده (برند)فولاد نیشابور
سایز (طول)22
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 25 آجدار A3 فولاد نیشابور
تولید کننده (برند)فولاد نیشابور
سایز (طول)25
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 28 آجدار A3 فولاد نیشابور
تولید کننده (برند)فولاد نیشابور
سایز (طول)28
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 32 آجدار A3 فولاد نیشابور
تولید کننده (برند)فولاد نیشابور
سایز (طول)32
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 14 آجدار A3 فولاد نیشابور
تولید کننده (برند)فولاد نیشابور
سایز (طول)14
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 16 آجدار A3 فولاد نیشابور
تولید کننده (برند)فولاد نیشابور
سایز (طول)16
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 18 آجدار A3 فولاد نیشابور
تولید کننده (برند)فولاد نیشابور
سایز (طول)18
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 20 آجدار A3 فولاد نیشابور
تولید کننده (برند)فولاد نیشابور
سایز (طول)20
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 28 آجدار A3 زاگرس شهرکرد
تولید کننده (برند)زاگرس شهركرد
سایز (طول)28
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 32 آجدار A3 زاگرس شهرکرد
تولید کننده (برند)زاگرس شهركرد
سایز (طول)32
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 10 آجدار A3 فولاد نیشابور
تولید کننده (برند)فولاد نیشابور
سایز (طول)10
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 12 آجدار A3 فولاد نیشابور
تولید کننده (برند)فولاد نیشابور
سایز (طول)12
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
تب 1
نام تجاری کالامیلگرد 28 آجدار A3 فولاد شاهرود
تولید کننده (برند)فولاد شاهرود
سایز (طول)28
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 32 آجدار A3 فولاد شاهرود
تولید کننده (برند)فولاد شاهرود
سایز (طول)32
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 8 آجدار A2 فولاد ظفر بناب
تولید کننده (برند)فولاد ظفر بناب
سایز (طول)8
استانداردA2
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 10 آجدار A2 فولاد ظفر بناب
تولید کننده (برند)فولاد ظفر بناب
سایز (طول)10
استانداردA2
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
تب 1
نام تجاری کالامیلگرد 16 آجدار A3 فولاد ظفر بناب
تولید کننده (برند)فولاد ظفر بناب
سایز (طول)16
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 18 آجدار A3 فولاد ظفر بناب
تولید کننده (برند)فولاد ظفر بناب
سایز (طول)18
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 20 آجدار A3 فولاد ظفر بناب
تولید کننده (برند)فولاد ظفر بناب
سایز (طول)20
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 22 آجدار A3 فولاد ظفر بناب
تولید کننده (برند)فولاد ظفر بناب
سایز (طول)22
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
تب 1
نام تجاری کالامیلگرد 25 آجدار A3 فولاد ظفر بناب
تولید کننده (برند)فولاد ظفر بناب
سایز (طول)25
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 28 آجدار A3 فولاد ظفر بناب
تولید کننده (برند)فولاد ظفر بناب
سایز (طول)28
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
[table “67” not found /]
[table “68” not found /]
تب 1
نام تجاری کالامیلگرد 8 آجدار A2 فولاد شاهین بناب
تولید کننده (برند)فولاد شاهین بناب
سایز (طول)8
استانداردA2
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 8 آجدار A3 فولاد شاهین بناب
تولید کننده (برند)فولاد شاهین بناب
سایز (طول)8
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 10 آجدار A2 فولاد شاهین بناب
تولید کننده (برند)فولاد شاهین بناب
سایز (طول)10
استانداردA2
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 10 آجدار A3 فولاد شاهین بناب
تولید کننده (برند)فولاد شاهین بناب
سایز (طول)10
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
تب 1
نام تجاری کالامیلگرد 12 آجدار A3 فولاد شاهین بناب
تولید کننده (برند)فولاد شاهین بناب
سایز (طول)12
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 14 آجدار A3 فولاد شاهین بناب
تولید کننده (برند)فولاد شاهین بناب
سایز (طول)14
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 16 آجدار A3 فولاد شاهین بناب
تولید کننده (برند)فولاد شاهین بناب
سایز (طول)16
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 18 آجدار A3 فولاد شاهین بناب
تولید کننده (برند)فولاد شاهین بناب
سایز (طول)18
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
تب 1
نام تجاری کالامیلگرد 20 آجدار A3 فولاد شاهین بناب
تولید کننده (برند)فولاد شاهین بناب
سایز (طول)20
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 22 آجدار A3 فولاد شاهین بناب
تولید کننده (برند)فولاد شاهین بناب
سایز (طول)22
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 25 آجدار A3 فولاد شاهین بناب
تولید کننده (برند)فولاد شاهین بناب
سایز (طول)25
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 28 آجدار A3 فولاد شاهین بناب
تولید کننده (برند)فولاد شاهین بناب
سایز (طول)28
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
تب 1
نام تجاری کالامیلگرد 12 آجدار A3 آذربایجان میانه
تولید کننده (برند)آذربایجان میانه
سایز (طول)12
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 14 آجدار A3 آذربایجان میانه
تولید کننده (برند)آذربایجان میانه
سایز (طول)14
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 32 آجدار A3 فولاد شاهین بناب
تولید کننده (برند)فولاد شاهین بناب
سایز (طول)32
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
تب 1
نام تجاری کالامیلگرد 10 آجدار A3 آذربایجان میانه
تولید کننده (برند)آذربایجان میانه
سایز (طول)10
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 12 آجدار A3 آذربایجان میانه
تولید کننده (برند)آذربایجان میانه
سایز (طول)12
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 20 آجدار A3 آذربایجان میانه
تولید کننده (برند)آذربایجان میانه
سایز (طول)20
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 22 آجدار A3 آذربایجان میانه
تولید کننده (برند)آذربایجان میانه
سایز (طول)22
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
تب 1
نام تجاری کالامیلگرد 28 آجدار A3 آذربایجان میانه
تولید کننده (برند)آذربایجان میانه
سایز (طول)28
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 28 آجدار A3 آذربایجان میانه
تولید کننده (برند)آذربایجان میانه
سایز (طول)28
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 16 آجدار A3 آذربایجان میانه
تولید کننده (برند)آذربایجان میانه
سایز (طول)16
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 18 آجدار A3 آذربایجان میانه
تولید کننده (برند)آذربایجان میانه
سایز (طول)18
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
تب 2
[table “56” not found /]
[table “57” not found /]
نام تجاری کالامیلگرد 10 آجدار A3 فولاد ظفر بناب
تولید کننده (برند)فولاد ظفر بناب
سایز (طول)10
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 14 آجدار A3 فولاد ظفر بناب
تولید کننده (برند)فولاد ظفر بناب
سایز (طول)14
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
تب
نام تجاری کالامیلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا گیلان
تولید کننده (برند)فولاد آناهیتا گیلان
سایز (طول)25
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا گیلان
تولید کننده (برند)فولاد آناهیتا گیلان
سایز (طول)28
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا گیلان
تولید کننده (برند)فولاد آناهیتا گیلان
سایز (طول)32
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا گیلان
تولید کننده (برند)فولاد آناهیتا گیلان
سایز (طول)16
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا گیلان
تولید کننده (برند)فولاد آناهیتا گیلان
سایز (طول)18
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا گیلان
تولید کننده (برند)فولاد آناهیتا گیلان
سایز (طول)20
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
تب
نام تجاری کالامیلگرد 18 آجدار A3 فولاد راد همدان
تولید کننده (برند)فولاد راد همدان
سایز (طول)18
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 22 آجدار A3 فولاد راد همدان
تولید کننده (برند)فولاد راد همدان
سایز (طول)22
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 8 آجدار A2 فولاد راد همدان
تولید کننده (برند)فولاد راد همدان
سایز (طول)8
استانداردA2
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 10 آجدار A2 فولاد راد همدان
تولید کننده (برند)فولاد راد همدان
سایز (طول)10
استانداردA2
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 12 آجدار A3 فولاد راد همدان
تولید کننده (برند)فولاد راد همدان
سایز (طول)12
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 14 آجدار A3 فولاد راد همدان
تولید کننده (برند)فولاد راد همدان
سایز (طول)14
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
تب
نام تجاری کالامیلگرد 14 آجدار A3 فولاد شاهرود
تولید کننده (برند)فولاد شاهرود
سایز (طول)14
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 16 آجدار A3 فولاد شاهرود
تولید کننده (برند)فولاد شاهرود
سایز (طول)16
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 25 آجدار A3 فولاد راد همدان
تولید کننده (برند)فولاد راد همدان
سایز (طول)25
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 28 آجدار A3 فولاد راد همدان
تولید کننده (برند)فولاد راد همدان
سایز (طول)28
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 32 آجدار A3 فولاد راد همدان
تولید کننده (برند)فولاد راد همدان
سایز (طول)32
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 16 آجدار A3 فولاد راد همدان
تولید کننده (برند)فولاد راد همدان
سایز (طول)16
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
تب
نام تجاری کالامیلگرد 18 آجدار A3 فولاد شاهرود
تولید کننده (برند)فولاد شاهرود
سایز (طول)18
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 20 آجدار A3 فولاد شاهرود
تولید کننده (برند)فولاد شاهرود
سایز (طول)20
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 22 آجدار A3 فولاد شاهرود
تولید کننده (برند)فولاد شاهرود
سایز (طول)22
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 25 آجدار A3 فولاد شاهرود
تولید کننده (برند)فولاد شاهرود
سایز (طول)25
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 10 آجدار A3 فولاد شاهرود
تولید کننده (برند)فولاد شاهرود
سایز (طول)10
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 12 آجدار A3 فولاد شاهرود
تولید کننده (برند)فولاد شاهرود
سایز (طول)12
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
تب
نام تجاری کالامیلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا گیلان
تولید کننده (برند)فولاد آناهیتا گیلان
سایز (طول)22
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا گیلان
تولید کننده (برند)فولاد آناهیتا گیلان
سایز (طول)8
استانداردA2
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 10 آجدار A2 آناهیتا گیلان
تولید کننده (برند)فولاد آناهیتا گیلان
سایز (طول)10
استانداردA2
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا گیلان
تولید کننده (برند)فولاد آناهیتا گیلان
سایز (طول)12
استانداردA2
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا گیلان
تولید کننده (برند)فولاد آناهیتا گیلان
سایز (طول)14
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 22 آجدار A3 فولاد نیشابور
تولید کننده (برند)فولاد نیشابور
سایز (طول)22
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
تب
نام تجاری کالامیلگرد 25 آجدار A3 فولاد نیشابور
تولید کننده (برند)فولاد نیشابور
سایز (طول)25
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 28 آجدار A3 فولاد نیشابور
تولید کننده (برند)فولاد نیشابور
سایز (طول)28
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 32 آجدار A3 فولاد نیشابور
تولید کننده (برند)فولاد نیشابور
سایز (طول)32
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 14 آجدار A3 فولاد نیشابور
تولید کننده (برند)فولاد نیشابور
سایز (طول)14
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 16 آجدار A3 فولاد نیشابور
تولید کننده (برند)فولاد نیشابور
سایز (طول)16
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 18 آجدار A3 فولاد نیشابور
تولید کننده (برند)فولاد نیشابور
سایز (طول)18
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
تب
نام تجاری کالامیلگرد 20 آجدار A3 فولاد نیشابور
تولید کننده (برند)فولاد نیشابور
سایز (طول)20
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 28 آجدار A3 زاگرس شهرکرد
تولید کننده (برند)زاگرس شهركرد
سایز (طول)28
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 32 آجدار A3 زاگرس شهرکرد
تولید کننده (برند)زاگرس شهركرد
سایز (طول)32
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 10 آجدار A3 فولاد نیشابور
تولید کننده (برند)فولاد نیشابور
سایز (طول)10
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه
نام تجاری کالامیلگرد 12 آجدار A3 فولاد نیشابور
تولید کننده (برند)فولاد نیشابور
سایز (طول)12
استانداردA3
نوعآجدار
واحد فروشکیلوگرم
محل تحویلکارخانه
حالتشاخه